Korte samenvatting - laatste update november 20th, 2019

CDA-politicus Herman Wijffels sprak in 2013 de woorden "Dit land heeft geen project", toen hij het over de energietransitie in Nederland had. Hij vond het beleid te slap, te onsamenhangend en teveel gericht op de korte termijn. En hij had daar alle reden voor! Maar nu, vijf jaar later, zet het Nederlandse parlement zijn handtekening onder een wet die verder gaat dan Europa van ons eist.

Met de Klimaatwet verplicht Nederland zichzelf tot twee keiharde beleidsdaden. Ten eerste moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zijn verminderd tot een niveau dat 95 procent lager ligt dan in 1990. Daarnaast willen de partijen dat de energieproductie in 2050 CO2-neutraal is. Dit kan door in te zetten op hernieuwbare energie en door gebruik te maken van energie uit kerncentrales en ondergrondse CO2-opslag.

Laten we met zijn allen de uitspraak van Wijffels logenstraffen. Dit land heeft vanaf nu een schitterend project :-)

Op deze pagina kunt u dagelijks een nieuwsbericht verwachten over duurzame energie, circulariteit en klimaat, nationaal en internationaal. Natuurlijk altijd met bronvermelding. Commentaar? Hou je niet in, we horen graag hoe jij er tegenaan kijkt.

De wereldwijde energietransitie

De klimaattop in het Poolse Katowice eindigde in december 2018 met een magere uitkomst: het samenstellen van een handboek voor klimaatmaatregelen.

De Nederlandse politiek boekte beter resultaat. Met de Klimaatwet verplicht Nederland zichzelf tot twee keiharde beleidsdaden. Ten eerste moet de uitstoot van broeikasgassen in 2050 zijn verminderd tot een niveau dat 95 procent lager ligt dan in 1990. Daarnaast willen de partijen dat de energieproductie in 2050 CO2-neutraal is.

Hieronder volgt voortaan het belangrijkste Laatste Nieuws over duurzame energie, circulariteit en klimaat, nationaal en internationaal. Commentaar? We horen graag hoe jij er tegenaan kijkt.

Download volledige voorstel

Maanden zijn de deelnemers aan de klimaattafels bezig geweest om op hun thema de CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95%. hier lees je de uitkomsten.

1) Elektriciteit
2) Gebouwde omgeving
3) Industrie
4) Landbouw en landgebruik
5) Mobiliteit

2018 was het jaar van de 'zonnewende'

Voor Nederlandse zonne-energie was 2018 een goed jaar. Belangenvereniging Holland Solar noemt dit jaar zelfs het jaar van de ‘zonnewende’. Dat komt vooral door meer capaciteit en betere randvoorwaarden.

In de eerste zes maanden van 2018 werden 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, met een capaciteit van 658 megawatt. Over het hele jaar werd 1,12 gigawatt aan nieuwe capaciteit toegevoegd. In 2017 was dit nog 853 megawatt. Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Plannen en kansen voor zonne-energie in Nederland zijn er de komende jaren te over. Alleen de gemeente Groningen wil al 2,7 miljoen zonnepanelen in en rond de stad plaatsen om duurzame energie op te kunnen wekken. Ook diverse bedrijven willen hun daken volleggen met zonnepanelen.

Windenergie: ondanks weerstand een succesverhaal

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een bijzonder jaar in de Europese energietransitie. Voor het eerst in de geschiedenis levert biomassa-, zonne- en windenergiebronnen meer elektriciteit dan kolen in de Europese Unie. Ondanks de soms felle weerstand vanuit de publieke opinie, draagt windenergie daar spectaculair aan bij.

Momenteel is windenergie de snelst groeiende energiebron. Er worden windturbines gebouwd die ongeveer even groot als de Eiffeltoren zijn en met gemak de zwaarste stormen kunnen doorstaan. Op zee worden windturbineparken ontwikkeld met tientallen turbines, die gezamenlijk grote steden volledig van elektriciteit kunnen voorzien. Het lijkt erop dat voor deze projecten geen subsidie van de overheid meer nodig is.

In de toekomst kunnen de productieoverschotten van windenergie worden omgezet in waterstof.

Hoe krijgen we de Nederlandse huishoudens van het aardgas?

Onderdeel van de energietransitie is de ‘warmtetransitie’ ofwel, het afscheid nemen van aardgas. In de komende 30 jaar moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas.

Van warmtepompen, tot waterstof. Van geothermie tot restwarmte, er zijn legio alternatieven voor aardgas. Een sluitend systeem, zoals de afgelopen decennia met fossiele bronnen, is er echter nog niet.

Hoe krijgen we 7,7 miljoen huishoudens mee naar een andere manier van koken en stoken? Gemeenten hebben een regierol toebedeeld gekregen voor de warmtetransitie en staan daarmee voor een nieuwe en uitdagende opgave. Zonder de actieve participatie van burgers is er geen warmtetransitie mogelijk.

Slimme, duurzame mobiliteit wordt onderdeel van ons leven

De opkomst van alternatieve brandstoffen en nieuwe manieren transport is onstuitbaar. Dat moet ook wel want het wegverkeer, de scheepvaart en vliegtuigen stoten enorme hoeveelheden broeikasgassen uit.

De manier waarop we onszelf verplaatsen moet dus schoner om onze steden leefbaar en bereikbaar te houden. Technologische innovaties zoals elektrisch vervoer, slimme laadvoorzieningen, mobility as a service en autonoom vervoer zijn de bouwstenen voor de mobiliteit van de toekomst.

Maar hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteit ook bijdraagt aan de verduurzaming van onze energievoorziening? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande stad of voor het ontwerpen van een toekomstige woonwijk?

Circulariteit in het bouwproces: het roer gaat om

Onze gebouwen en onze infrastructuur, oftewel onze wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering, bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware, materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. Zo kunnen we niet langer doorgaan.

Om een schone, veilige leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden, gaat het roer om. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van bio-based materialen. Met als einddoel, een compleet circulaire bouw in 2050.

Nederland kent inmiddels toonaangevende voorbeeldprojecten op het gebied van circulair bouwen. De uitdaging is om die reeds opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen, uit te dragen en van voorhoede naar mainstream te komen. Hoe groter de schaal, hoe sneller het zal gaan.

De heilige energie-graal is nog steeds: efficiënte opslag

Ook als de zon niet schijnt of de windkracht laag is, moet er energie geleverd worden. Opslag van energie wordt onmisbaar voor een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Veel partijen zien hier een kans, en de eerste ideeën en initiatieven komen op gang.

De komende jaren kunnen we nog zeker innovaties verwachten op het gebied van batterij-opslag. Maar volgens velen is het opslaan van het overschot aan zonne- en windenergie in waterstof dé sleutel op weg naar een duurzame en flexibele energie-infrastructuur.

Ook spaarbekkens met waterkracht-generatoren kunnen een rol opeisen. Feit is dat elke wetenschappelijke en commerciële doorbraak op dit gebied op een groot applaus kan rekenen.

waterstof als gamechanger

Waterstof is op meerdere fronten de energiedrager van de toekomst. Als schone brandstof voor mobiliteit, als vervanger van aardgas, en als opslagmedium voor duurzame energie.

De Nederlandse uitvinder Gerard Lugtigheid staat op het punt om efficient waterstof te produceren en vervolgens op te slaan in poedervorm. Als hett lukt wordt dit een belangrijke gamechanger voor de Nederlandse en Internationale energietransitie. Bron: energiekaart.net.

Flexibele energie doet zijn intrede in onze steden, wijken, huizen

Met de opkomst van duurzame, vaak lokaal opgewekte energie, en de vervanging van aardgas door andere warmtebronnen wordt de energiehuishouding veel complexer. Maar ook spannender!

Flexibele energie zal een enorme impact hebben op de energiemarkt. Zo zullen lokale gemeenschappen en gebouw-beheerders voortaan zelf beslissen hoe ze hun in- en output van energie gaan managen.

In de 'flex' toekomst komen allerlei nieuwe ontwikkelingen bij elkaar: decentraal opgewekte energie, energie-opslag, digitalisering, robotisering, blockchain, internet of things, gelijkstroom, slim laden, een opkomende markt van aggregators, etc.

Nederland kan hierbij een opvallende Europese koploper worden!

Hoe houden we de planeet leefbaar voor toekomstige generaties?

Dat klimaatverandering plaatsvindt en grote risico's voor delen van de wereld vormt, is inmiddels zo goed als onomstreden - ook al lukt het onverantwoordelijke politici nog altijd vrij gemakkelijk om de 'boze burger' te mobiliseren, die zich verzet tegen grote veranderingen en dure transities. In landen als de VS en Brazilië zien we zelfs de stuiptrekkingen van de oude wereld.

Toch hebben veruit de meeste overheden inmiddels de noodzaak tot actie onderstreept. Daar lopen meer of minder uitgebreide programma's voor de introductie van duurzame energie, energiebesparing en andere trajecten naar CO2-reductie. Rondom de innovaties die nodig zijn ontstaat in alle continenten langzaam maar zeker een nieuwe, krachtige economie.

De temperatuurrecords stapelen zich echter op. En de vraag is hoe daadkrachtig de nationale en internationale politiek is om tijdig de juiste stappen te ondernemen?